ELSA Aarhus’ dataansvar

ELSA Aarhus behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, som finder anvendelse ved ELSA Aarhus’ behandling af personoplysninger for deres medlemmer.

 

Dataansvarlig

ELSA Aarhus

Bartholins Allé 16

8000 Aarhus C

Danmark

CVR: 31794323.

 

Datarådgiver

Secretary General

Marie Louise Friis

secgen.aarhus@dk.elsa.org

 

Indhentelse af oplysninger

Ved indmeldelse i ELSA Aarhus indhentes visse personoplysninger om vores medlemmer.

Indhentelsen sker ved medlemmernes samtykke til oplysning heraf.

 

Formål med behandlingen af medlemmers personoplysninger

Formålet med indhentelsen af oplysningerne er at varetage ELSA Aarhus’ legitime interesse ved afholdelse af medlemsaktiviteter, hvortil oplysningerne er nødvendige for en effektiv håndtering og afvikling heraf.

 

Oplysningernes art 

Ved indmeldelse i ELSA Aarhus oplyses følgende personoplysninger:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Uddannelsestrin

Herudover kan der, ved afholdelse af specifikke aktiviteter og med særskilt samtykke fra medlemmerne, forekomme indhentelse af ekstraordinære oplysninger, såsom:

 • CV
 • Ansøgninger
 • CPR-nummer
 • Pasnummer

 

Opbevaring

ELSA Aarhus opbevarer alene personoplysninger for et tidsrum, der er nødvendigt for varetagelsen af det beskrevne formål.

Oplysningerne opbevares fortroligt og vil kun blive anvendt i henhold til det beskrevne formål.

Opbevaringen ophører ved medlemmets benyttelse af retten til at tilbagekalde samtykke og slette oplysningerne jf. nedenfor.

 

Modtagere af oplysningerne

I forbindelse med nationale arrangementer kan der ske videregivelse af oplysninger til ELSA Denmark, herunder den, på vegne af ELSA Denmark, ansvarlige for arrangementet.

 

Medlemmernes rettigheder 

Medlemmerne har over for ELSA Aarhus følgende rettigheder i forhold til behandlingen af deres personoplysninger:

 • Retten til at anmode om indsigt i personoplysningerne, herunder retten til at modtage kopi af egne personoplysninger
 • Retten til at gøre indsigelse mod brugen af medlemmets personoplysninger
 • Retten til at rette, ændre eller opdatere de personoplysninger, som ELSA Aarhus måtte være i besiddelse af
 • Retten til at tilbagekalde samtykke og derved få slettet personoplysningerne eller forhindre yderligere brug

Rettigheder udøves ved henvendelse herom til secgen.aarhus@dk.elsa.org.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til ELSA Aarhus. Vores kontaktoplysninger på datarådgiveren finder du øverst.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

  

Revidering af privatlivspolitikken

ELSA Aarhus forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på ELSA Aarhus’ hjemmeside.

 

Spørgsmål

Såfremt du måtte have yderligere spørgsmål vedrørende ELSA Aarhus’ privatlivspolitik, bedes henvendelse rettes til secgen.aarhus@dk.elsa.org.